BURSA FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BURSA FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: 

MADDE 1- Derneğin adı "Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği"dir. Kısa adı BUFSAD'dır. Derneğin merkezi Bursa'dır. Derneğin şubesi yoktur. 

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

MADDE 2 - Derneğin amacı Fotoğraf sanatının öğrenilmesini, yaygınlaşması ve gelişmesini sağlamak, amatör fotoğraf sanatçıları arasında yakınlaşma, dayanışma oluşturmak, kişiliklerin ve becerilerin geliştirilebileceği kültür ve sanat ortamını hazırlamak ve kamu yararına dernek olmak için çalışmalar yapmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

a) Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirme için toplantı, konferans, seminer, kurs, gösteri, sergi, yarışma ve gezi gibi çalışmalar hazırlamak.

b) Yurt içinde ve dışında yayınlar sağlayarak ve yayınlar hazırlayarak haber ve bilgi iletişimini oluşturmak. 

c) Türk kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmaya çalışmak.

d) Diğer ülkelerdeki kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak.

e) Kültür ve sanat dallarında çalışan kişi kuruluşları maddi ve manevi olarak desteklemek. 

f) Kişiler, özel ve kamu kuruluşları ile ilişkiler kurup, kültür ve sanat çalışmalarına ilgilerini, desteklerini sağlamak. 

g) Kültür ve sanat dallarında çalışanlara her türlü araç ve gereç bulmakta kolaylıklar sağlamak. 

h) Türkiye'de kamu kuruluşlarının fotoğraf sanatı alanında yapacağı düzenlemelere ve çalışmalara katkıda bulunmak.

i) Fotoğraf alanında topladığı bilgileri, değerlendirmeleri, yaptığı düzenlemelerden aldığı sonuçları bu alanda sorumluluk üstlenmiş kamu kuruluşlarına iletmek. 

j) Bursa'nın doğal, kentsel ve tarihi zenginliklerini fotoğraflayarak kalıcılığını sağlamak. 

k) Bursa ve yöresine ait belgesel fotoğraf birikimini toplayıp arşivlemek. 

l) Ulusal düzeyde kurulacak olan fotoğrafla ilgili federasyon ve konfederasyonlara kurucu olmak ve/veya katılmak, ayrılmak, böylece ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek dayanışma, eğitim ve araştırma amacı ile başta fotoğraf sanatı olmak üzere kültür, sanat ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

 

DERNEĞE  ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 3- Dernekte üyelik ve onur üyeliği olmak üzere iki tür üyelik bulunmaktadır.

 

Üyelik / Üyelik Hakkının Kazanılması

18 yaşını doldurmuş, medeni haklardan yararlanma hakkına sahip ve tüzük hükümlerini kabul eden kişiler, aşağıdaki koşulları da taşıması halinde, üye başvuru formunu doldurarak dernek üyesi olmak için başvurabilir.

a) 1. Aşağıdaki üç alt maddeyi sırası ile yerine getirerek başvurmak

 1. BUFSAD, TFSF veya FIAP üyesi bir derneğin temel fotoğraf seminerini bitirmek ve sertifika ile belgelemek
 2. BUFSAD’ın ileri kur, atölye, proje grubu vb. çalışmalarından birini başarı ile tamamlamak
 3. Fotoğraf çalışmalarını en az 10 adet fotoğraftan oluşan portfolyo ile sunmak ve jüri değerlendirmesinde olumlu görüş almak

2. Yukarıdaki a1 maddesi dışında aşağıdaki maddelerin birini yerine getirerek başvurmak

 1. Türkiye ve yurtdışındaki iletişim, fotoğraf, vb. alanlarda eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak, diploma örneği ile başvurmak ve fotoğraf çalışmalarını en az 10 adet fotoğraftan oluşan portfolyo ile sunarak jüri değerlendirmesinde olumlu görüş almak
 2. TFSF üyesi bir deneğin üyesi olmak, ilgili dernekten onaylı referans mektubu ile başvurmak ve fotoğraf çalışmalarını en az 10 adet fotoğraftan oluşan portfolyo ile sunarak jüri değerlendirmesinde olumlu görüş almak
 3. Ulusal fotoğraf yarışmalarında en az 5 ödül / derece veya 10 adet sergileme almak, belgeleri ve fotoğrafları ile başvurmak
 4. Uluslararası fotoğraf yarışmalarında en az 3 ödül / derece veya 5 adet sergileme almak, belgeleri ve fotoğrafları ile başvurmak
 5. En az 15 fotoğraflık sergi açmak veya en az 25 fotoğraflık albümü yayınlanmış olmak ve jüri değerlendirmesinde olumlu görüş almak
 6. Kısa film veya belgesel film çalışmaları yapmış olmak ve jüri değerlendirmesinde olumlu görüş almak

b) Dünyanın ve ülkenin bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf ve sinema alanındaki eserleriyle, yayınlarıyla ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuş kişiler, (a) fıkrasındaki şartları sağlamaya gerek olmadan üyelik için başvuruda bulunmaları halinde yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler.

Üyeliğe kabul Yönetim Kurulu kararı ile olabilir. Yazılı olarak yapılan başvurular 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılarak ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Onursal Üyelik

Fotoğraf sanatına ve Bursa’ya, maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

 

Dernek Üyeliğinden İstifa Edenlerin Yeniden Üye Olması

a) Yeniden üye olmak isteyen kişi, üyelik için bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur.

b) Yönetim Kurulu başvuruda bulunan kişi hakkında geçmişi ve bu günkü durumuna göre bir değerlendirmede bulunur. Yönetim Kurulu başvuruda bulunan kişi ile görüşme isteyerek geçmiş döneme ait aidat borcu veya üzerinde her hangi bir cihaz, evrak varsa bunları isteyerek onbeş gün içerisinde derneğe ödenmesini ve ya teslimin sağlanmasının ardından Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda üyeliğe kabul edilir.

 

Herhangi Bir Nedenle Dernek ile İlişkisi Kesilenlerin Yeniden Üye Olması

Disiplin Kurulu kararları harici sebeplerle dernek üyeliği düşürülenlerin yazılı başvuruları doğrultusunda yeniden üye olabilmeleri için Yönetim Kurulu yetkilidir. Disiplin Kurulu kararı ile üyeliği düşürülenler için aşağıdaki maddeler geçerlidir:

a) Bu durumlarda olan kişilerin Genel Kurullarda yeniden üyelik için başvuru hakkı  vardır.

b) Kişi Olağan Genel Kurulda dernekle ilişkisinin kesilme nedeni ve üye olmak istediğini belirten dilekçeyi Divan Başkanlığına verir. 

c) Divan Başkanlığı  Genel Kurulda gündemin üye başvurularının değerlendirilmesi bölümünde üyelik başvuru dilekçelerini okur ve her biri üzerine görüşme açar. Görüşme sonunda başvurular açık oylamayla sonuçlandırılır.

d) Üyelik başvurusu kabul edilen kişi onbeş gün içinde geçmiş dönemdeki borçlarını, başvuru anında geçerli olan hadler üzerinden ödedikten sonra üyelik hakkını kazanır. Onbeş gün içinde ödemede bulunmayan kişinin başvurusu düşer.

 

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Hakları

a) Her üye dernek programını aksatmamak koşuluyla taşınabilir malzeme, ekipman ve dokümanları imza karşılığında dernek dışına  Yönetim Kurulu’nun yazılı izni ile çıkarabilir.

b) Üye,  derneğin bütün organlarına aday olma ve seçilme hakkına sahiptir.  Derneğin her türlü olanaklarından ve çalışmalarından yararlanabilir.

c) Onursal Üyeler dernek faaliyetlerinden ve çalışmalarından yararlanabilirler.

Yükümlülükleri

a) Tüzük hükümlerine ve yasalara aykırı olmamak koşulu ile  Genel Kurul kararlarına uyar. Yönetim Kurulu kararlarında işbirliği yapar.

b) Üyeler dernek düzenine uymak, dernek menfaatlerini gözetmek, çıkarlarını korumak ve dernek prensipleri ve amaçlarını uygun olarak temsil etmekle yükümlüdür.

c) Genel Kurulda belirlenen üye giriş ödentisi, aidatını düzenli ve eksiksiz olarak öder.

d) Yönetim Kurulu ve üyelerce benimsenen görevlendirmelerde, geçerli mazeret sunmuş  olması hali dışında görevi yerine getirir, kişisel veya görevlendirmenin işleyişi ile ilgili yürütememe durumunda gerekçeleriyle birlikte görevi yönetim kuruluna iade eder.

Üyeler dernek içinde eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Üyelik konusunda Dernekler Kanununda yer alan yasak ve sınırlama hükümleri saklıdır.

Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması  da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.   


ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 4 - Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir. 

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 5 - Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

a) Disiplin suçu nedeniyle yönetim kurulu kararı ile

b) Aşağıdaki sebeplerle ve yönetim kurulu kararı ile

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Üyeler her yıl 15 Ocak tarihine kadar geçmiş yıllara ait aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Her yıl 15 Ocak tarihinde, geçmiş yıla ait 6 aylık miktardan daha fazla aidat borcu olanlara yazılı uyarı yapılır, 30 Ocak tarihine kadar borcunu ödemeyenlerin üyelikleri otomatikman düşer, borçları silinmez, kişi ödemekle yükümlüdür. (üyeler kişisel iletişim bilgilerinin güncelliğinden kendileri yükümlüdür)
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 


DERNEK ORGANLARI:

MADDE 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

d) Disiplin Kurulu 

Dernek zorunlu organları  dışında başka organlar da oluşturabilir. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.  

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

MADDE 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 

 

 

Genel kurul;

a) Dernek genel kurulu olağan olarak iki yılda bir Ocak ayı içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 

b) Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 


Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde, toplantının mahiyeti gereği dernek merkezinde yapılmasında imkânsızlıkların söz konusu olması durumunda Yönetim kurulu kararı ile dernek dışında Yönetim kurulunun tespit edeceği yerlerde yapılır.
 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. 
 

Toplantı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,

 

yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 


Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. 


Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 


Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 


Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. 
 

 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 8- Genel kurulda yönetim kurulu açık ya da gizli oyla seçilebilir. Hangi tür oylama yapılacağına genel kurul karar verir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba

 

atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

Toplantısız alınan kararlar: 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının Kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

g) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

h) Ulusal veya uluslararası düzeyde kurulacak olan fotoğrafla ilgili federasyon ve konfederasyonlara kurucu olması ve/veya katılması, ayrılması, derneğin bir federasyona üye olması halinde federasyon delege ve temsilcilerinin federasyon tüzüğü doğrultusunda seçilmesi, bu delegelerin yasa, tüzük hükümleri dernek ve federasyon kararlarına aykırı hareketleri halinde görevlerinden alınması, 

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 

j) Derneğin fesih edilmesi, 

k) Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması, 

l) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Madde 10 - Yönetim kurulu 7 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, sayman, yazman ve uygun gördüğü diğer görevlendirmeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm  üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.  

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c) Derneğin çalışmaları  ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

f) Her faaliyet yılı  sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

g) Bütçenin uygulanmasını  sağlamak,

h) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

i) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

j) Disiplin Kurulunun kendisine sunduğu konuları karara bağlamak.

k) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

 

DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARININ TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 11-a Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Madde 11-b Disiplin Kurulu Genel Kurulda iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl, 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için BUFSAD'dan daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

 

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine yansıtılan konuları “Disiplin Kurulu Yönetmeliği“ esaslarına göre soruşturarak önerisi ile birlikte sonuç raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re'sen toplanabilir.


DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak 20 TL olmak üzere yılık toplam 240 TL aidat alınır.

Yıllık aidatın yarısı en geç 30 Hazirana kadar kalan yarısı en geç 30 Aralık tarihine kadar ödenmelidir.

Yönetim kurulu bir sonraki yılın üye giriş ödentisi ve aylık üyelik aidatını her yıl aralık ayında en fazla %25 oranında arttırmaya yetkilidir. 

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. 

3- Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. 
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 

7- Diğer gelirler. 

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER:

Madde 13- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 500 Bin TL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. 

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. 

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. 

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 

 1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur. 
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

 

Kayıt Usulü

Dernekte tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır. 


Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. 


Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. 

Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. 
 

 

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. 

Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır. 


Kayıt Zamanı

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları; 
a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez. 
b) Kayıtların devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutulması durumunda, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur. 


Hesap Dönemi

Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. 
 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 


Dernek Yönetim Kurulu başkanının Harcama Yetkisi

Derneğin 5.000,00 TL'sına kadar olan giderleri için Dernek Yönetim Kurulu Başkanının yalnız başına harcama yapma yetkisi vardır. Ancak bu harcamaların ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulunun bilgisine sunulması gereklidir. 5.000,00 TL üzerindeki harcamalar, yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. 


Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

 

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir. 

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİNDE USUL:

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri; 

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 


Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir. 


Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır. 

Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü; 

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. 


Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.


Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir. 


Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede

 

bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine "İPTAL" ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. 


Yetki Belgesi; 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. 


Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. 


Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 


Gelirlerin Teslim Edilmesi; 

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilâtı 1000.- TL'yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. 

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. 


Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 


BEYANNAME VERİLMESİ:

Madde 15- Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamesini, mahallin mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür. 


 

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları sonucunda yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" toplantıyı izleyen otuz gün içinde, mülki idare amirliğine bildirilir. 


Genel kurul sonuç bildirimine; 

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği. Eklenir. 


Genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde, 

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ekinde, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, 


Derneğin, yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle yerleşim yeri değişikliğini izleyen otuz gün içinde, 


Derneğin edindiği taşınmazlar "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurulmak suretiyle, taşınmazın tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde, 


Mahallin mülki idare amirliğine bildirilir. 


Derneğin, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alması durumunda yardım alınmadan önce mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 


Yukarıda sayılan bildirimlerin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur. 
 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Madde 17- Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim

 

yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 


Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklara denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi isteğinin yerine gösterilmesi zorunludur. 


DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 

Genel kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halükarda katılanların 2/3'nün kararı ile alınır. 


DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 20- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda derneğin feshinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda 2.toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere ne olursa olsun derneğin feshi konusu görüşülebilir. Katılımcıların 2/3 çoğunluğu ile fesih kararı verilebilir ve üçte iki çoğunlukla karara bağlanabilir. 


Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 


 

 

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar ''Türk Eğitim Vakfı''na devredilir. 


Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.


Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 

 

TEMSİLCİLİK AÇMA:

MADDE 21- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler genel kurulda temsil edilemezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişilerce Mülki İdare amirliğine yazılı olarak bildirilir. 

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 22- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

 
Bufsad, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun da aktif bir üyesidir.